Korepetycje matematyka fizyka chemia warszawa łódź kraków wrocław poznań gdańsk
Korepetycje matematyka fizyka chemia rozwiązania zadań

Biografie naukowców

Jesteś niezalogowany

Abu al-Wafa

Abu al-Wafa
Perski matematyk i a­stronom. Opracował 8-cyfrowe tablice sinusów i tangensów. Odkrył nie­równomierności w ru­chach Księżyca, czyli wariacje. Pisał ko­men­ta­rze do traktatów Eu­kli­de­sa i Diofantosa.
940-998

Ahmes

Ahmes
Egipski pisarz fa­ra­o­na. Autor papirusu Rhin­da - jednego z najstarszych znanych dokumentów ma­te­ma­tycz­nych. Za­wie­ra on 85 zadań i ich roz­wią­zań. Opisane są tam np. sposoby po­dzia­łu różnej liczby bochnów chleba na 10 ludzi.
XVII w p.n.e.

André Marie Ampère

André Marie Ampère
Francuski fizyk, ma­te­ma­tyk i chemik. Zaj­mo­wał się elektrycznością, magnetyzmem i teorią światła, teorią gier i równaniami róż­nicz­ko­wy­mi cząstkowymi, od­krył fluor. W swoich pra­cach opracował pod­sta­wy teoretyczne e­lek­tro­dy­na­mi­ki. I chociaż nie zostały one w pełni uznane za jego życia to dziś stanowią kanon.
1775-1836

Archimedes

Archimedes
Grecki filozof, ma­te­ma­tyk, fizyk, in­ży­nier. Twór­ca statyki i hy­dro­sta­ty­ki, prekursor ra­chun­ku różniczkowego i całkowego. Odkrył pra­wo wyporu, pod­sta­wo­we prawo hydrostatyki i aerostatyki. Zajmował się szacowaniem liczby π. Archimedes posłużył się do tego celu 96-kątami foremnymi wpi­sa­nym i opisanym na okręgu. Obliczał ich obwody, a jako obwód koła przyjął ich średnią arytmetyczną.
287-212 p.n.e.

Arystoteles

Arystoteles
Grecki filozof i lekarz. Zajmował się a­stro­no­mią, fizyką, biologią i logiką. Wiele jego teorii okazało sie błędnych i z jednej strony mogło wpły­nąć na opóźnienie postępu, jednak z dru­giej strony było silną inspiracją dla krytyków poszukujących innych rozwiązań. Nie zawsze najważniejsze jest mieć rację, wartością może być też samo stawianie problemów i inspirowanie do ich rozwiązywania.
384-322 p.n.e.

Stefan Banach

Stefan Banach
Polski matematyk. Je­den z nielicznych pol­skich naukowców o u­znanym światowym au­to­ry­te­cie. Zajmował się analizą funkcjonalną. Przestrzeń Banacha to pojęcie obowiązkowe dla matematyka na całym świecie. Banach był właściwie sa­mo­u­kiem, lubił pracować w kawiarni. Stąd pochodzi słynna księga szkocka, bę­dąca właściwie zeszytem prowadzonym przez śro­do­wi­sko lwowskich matematyków w kawiarni "Szkocka". W zeszycie tym notowano rozmaite problemy matematyczne i ich ewentualne rozwiązania.
1892-1945

Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison
Amerykański wy­na­laz­ca i przedsiębiorca. W za­sa­dzie w wielu przy­pad­kach to nie on był wy­nalazcą. Natomiast był mistrzem w u­dos­ko­na­la­niu wynalazków in­nych i znajdowaniu ich prak­tycz­ne­go zas­to­so­wa­nia. To Edison u­dos­ko­na­lił telefon Bella i żarówkę elektryczną, Edison zbu­dował pierwszą elektrownię dostarczającą prąd do użytku publicznego. Zorganizował pierwszy na świe­cie instytut naukowo-badawczy. Był autorem lub właścicielem tysięcy patentów, bezwzględnie i bru­talnie wykorzystywał prawa do nich.
1847-1931

Albert Einstein

Albert Einstein
Fizyk, obywatel świa­ta. Twórca szczególnej i o­gól­nej teorii wzglę­dno­ści. Z pochodzenia był nie­miec­kim Żydem. Jed­nak wielokrotnie zmie­niał miejsce za­miesz­ka­nia i o­by­wa­tel­stwo. Nie chciał, aby wiązano go z ja­kim­kol­wiek krajem. O swoim pochodzeniu mó­wił: Jeś­li moja teoria względności okaże się prawdziwa, to Niemcy nazwą mnie wielkim Niemcem, Szwajcarzy Szwajcarem, a Francuzi wielkim uczonym. Jeżeli natomiast okaże się błędna, wtedy Francuzi nazwą mnie Szwajcarem, Szwajcarzy Niemcem, a Niemcy Żydem.
1879-1955

Euklides

Euklides
Grecki matematyk. Au­tor "Elementów", ob­szer­ne­go wykładu geo­met­rii. Dzieło to składa się z 13 ksiąg, będących najczęściej tłu­ma­czo­nym i najszerzej roz­pow­szech­nio­nym dzie­łem matematycznym. Eu­kli­des wprowadził 5 aksjomatów, przyj­mo­wa­nych bez dowodu pojęć, stanowiących podstawę, z której wywodzą się wszystkie pozostałe twierdzenia geometryczne.
365-300 p.n.e.

Leonhard Euler

Leonhard Euler
Szwajcarski ma­te­ma­tyk, fizyk, astronom. Na­pi­sał wiele pod­ręcz­ni­ków, w których spo­pu­la­ry­zo­wał kilka kon­wen­cji zapisu ma­te­ma­tycz­ne­go. Opracował me­to­dy przedstawiania nie­któ­rych funkcji w pos­ta­ci sumy składników sze­re­gu potęgowego. Zde­fi­nio­wał funkcję wy­kład­ni­czą dla liczb zespolonych. Zaproponował jedną z me­tod rozwiązywania równań czwartego stopnia.
1707-1783

Michael Faraday

Michael Faraday
Angielski fizyk i che­mik. Odkrył zjawisko in­duk­cji e­lek­tro­mag­ne­ty­cznej, samoindukcji, pa­ra­mag­ne­tyz­mu. Zbu­do­wał pierwszy silnik e­lek­trycz­ny i prądnicę. Od­krył zjawisko Fa­ra­da­ya polegające na skrę­ca­niu płaszczyzny po­la­ry­za­cji światła na sku­tek od­dzia­ły­wa­nia pola mag­ne­tycz­nego. Sfor­mu­ło­wał prawa elektrolizy. Odkrył benzen i wydzielił kilka innych substancji chemicznych. Opracował prostą me­to­dę skraplania gazów.
1791-1867

Pierre de Fermat

Pierre de Fermat
Francuski matematyk. Zajmował się teorią liczb. Sformułował wiele twierdzeń, ale często bez dowodu. Ostatnie twierdzenie Fermata, albo inaczej wielkie twierdzenie Fermata cze­ka­ło na dowód ponad 350 lat. Fermat wykazał też, że wszys­tkie rodzaje krzywych dru­gie­go stopnia można uzyskać przecinając sto­żek płaszczyzną. Opracował me­to­dę znajdowania eks­tre­mum funkcji.
1601-1665

Galileusz

Galileusz
Włoski astronom, fi­zyk, filozof. Odkrył księ­ży­ce Jowisza oraz fazy Wenus. Były to jed­ne z dowodów po­twier­dza­ją­cych teorię Kopernika. Odkrycia te umożliwił mu teleskop, którego u­ży­wał jako jeden z pierw­szych. Odkrył bez­wład­ność, czyli moż­li­wość poruszania się ciał bez wywierania na nie żadnej siły. Dokonywał pomiarów czasu swo­bod­ne­go spadku ciał, wykazując jego niezależność od masy. Udoskonalił kompas. Zaprojektował kilka nie­zre­a­li­zo­wa­nych wynalazków (np. pierwowzór długopisu).
1564-1642

Carl F. Gauss

Carl F. Gauss
Niemiecki matematyk, fizyk, astronom, ge­o­de­ta. Skonstruował 17-kąt foremny. Zajmował sie opisywaniem geometrii na dowolnej po­wierz­chni. Badając teorię błę­dów odkrył rozkład normalny zmiennej lo­so­wej. Jako fizyk zaj­mo­wał się mag­ne­tyz­mem, elektrycznością i op­ty­ką. Wprowadził wiele po­jęć związanych z so­czew­ką. Zajmował się obliczaniem trajektorii planetoid. Podał algorytm obliczania daty Wielkanocy. Wprowadził układ jed­nos­tek miar CGS.
1777-1855

Kartezjusz

Kartezjusz
Francuski matematyk, fizyk, filozof. Wpro­wa­dził do geometrii pojęcie współrzędnych punktu rozpoczynając rozwój geometrii analitycznej. Wprowadził określenie funkcja, liczba urojona oraz do dziś używany sposób zapisu potęgi. Zajmował się problemami roz­wią­zy­wa­nia równań algebraicznych. Podał prosty sposób szacowania liczby rozwiązań. Badał własności krzywych nazywanych obecnie liść Kartezjusza i owal Kartezjusza. Zajmował się badaniem załamania świat­ła.
1596-1650

Johannes Kepler

Johannes Kepler
Niemiecki matematyk i astronom. Zwolennik heliocentrycznej teorii Kopernika. Odkrył e­lip­tycz­ny kształt orbit pla­net i opisał je od­po­wied­ni­mi równaniami no­szą­cy­mi dziś nazwę praw Keplera. Do badań astronomicznych po­słu­gi­wał się skon­stru­o­wa­ną przez siebie lunetą dwusoczewkową. O­pra­co­wał tablice ruchu planet.
1571-1630

Gustav R. Kirchhoff

Gustav R. Kirchhoff
Niemiecki fizyk. Sfor­mu­ło­wał prawa prze­pły­wu prądu stałego w ob­wo­dach nazywane dzi­siaj prawami Kirchhoffa. Zajmował się badaniem zjawisk elektrycznych, cieplnych, optycznych, sprężystości ciał sta­łych, przepływu cieczy.
1824-1887

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik
Polski astronom. O­pra­co­wał he­lio­cen­trycz­ny model układu sło­necz­nego. Jego teoria, chociaż słuszna, nie została jednak przy­chyl­nie przyjęta. Przez wiele lat była zwal­cza­na, gdyż za bardzo zmieniała do­tych­cza­so­we widzenie świata. Ko­per­nik zajmował się rów­nież ekonomią. Pisał traktaty o obiegu pieniądza. Analizował proces us­ta­la­nia cen chleba. Próbował uzasadniać, że słuszna cena powinna opierać sie na rachunku kosztów.
1473-1543

Joseph Lagrange

Joseph Lagrange
Włoski matematyk i astronom. Rozwiązał za­gad­nie­nie i­zo­pe­ry­met­rycz­ne tworząc pod­sta­wy rachunku war­ia­cyj­ne­go. Badał za­gad­nie­nia rozwiązywalności równań algebraicznych. Zajmował się badaniem ruchu trzech ciał we własnym polu gra­wi­ta­cyj­nym i rozwiązał to zagadnienie w u­prosz­czo­nym przypadku znajdując 5 punktów libracyjnych inaczej zwanych punktami Lagrange'a. Zajmował się również badaniem libracji Księżyca.
1736-1813

Gottfried Leibniz

Gottfried Leibniz
Niemiecki filozof, ma­te­ma­tyk, fizyk, in­ży­nier, prawnik. Był jednym z twórców rachunku róż­nicz­ko­we­go. Wpro­wa­dził pojęcie całki. Sfor­mu­ło­wał kryterium zbie­żnoś­ci szeregu na­prze­mien­nego, zwane dziś kryterium Leibniza. Skonstruował maszynę liczącą.
1646-1716

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci
Włoski malarz, ar­chi­tekt, rzeźbiarz, filozof, muzyk, pi­sarz, od­kryw­ca, ma­te­ma­tyk, me­cha­nik, a­na­tom, wy­na­laz­ca, ge­o­log. Najbardziej znane obrazy, freski i rysunki: Mona Liza, Ostatnia Wieczerza, Dama z Łasiczką, Jan Chrzciciel, Pokłon Trzech Króli, Madonna w Grocie, Madonna z Kądzielą, Bitwa pod Anghiari, Św. Anna Samotrzecia, Człowiek Witruwiański, Autoportret, Wojownik, Leda Klęcząca, Studium Lilii, Studium Szkieletu, Studium Czaszki.
1452-1519

Hendrik Lorentz

Hendrik Lorentz
Holenderski fizyk. U­dos­ko­na­lił teorię e­lek­tro­mag­ne­tyz­mu Max­wella. Podał wzór na si­łę działającą na ładunek elektryczny poruszający się w polu mag­ne­tycz­nym. Dziś nosi ona naz­wę siły Lorentza. Podał wzory na przeliczanie czasu, położenia i in­nych wielkości fizycznych w różnych układach od­nie­sie­nia poruszających się względem siebie, nazywane transformacją Lorentza.
1853-1928

James Maxwell

James Maxwell
Szkocki fizyk i ma­te­ma­tyk. Udowodnił, że elektryczność i mag­ne­tyzm są ze sobą po­wią­za­ne i stanowią dwie formy tego samego zjawiska. Udowodnił, że pole elektryczne i mag­ne­tycz­ne rozchodzą się w próżni z prędkością światła w postaci fali. Wywnioskował stąd, że światło jest również falą elektromagnetyczną. Określił rozkład prędkości ruchu cząsteczek gazu doskonałego. Zajmował się również teorią barw, był autorem pierwszego kolorowego zdjęcia.
1831-1879

Isaac Newton

Isaac Newton
Angielski fizyk, ma­te­ma­tyk, astronom, fi­lo­zof, historyk. Newton jest autorem prawa po­w­szech­ne­go ciążenia o­raz trzech zasad dy­na­mi­ki, sformułował prawa zachowania pędu i mo­men­tu pędu. Od jego nazwiska pochodzi naz­wa jednostki siły w układzie SI. Ponadto zajmował sie optyką, badając m.in. zjawisko refrakcji. Skon­stru­o­wał teleskop zwierciadlany, pozbawiony wad te­les­ko­pu soczewkowego. Głosił teorie o cząsteczkowej na­tu­rze światła. W matematyce sformułował twier­dze­nie o n-tej potędze dwumianu oraz był prekursorem ra­chun­ku wariacyjnego.
1643-1727

Blaise Pascal

Blaise Pascal
Francuski matematyk, fizyk, filozof. Zajmował się zagadnieniami zwią­za­ny­mi z ciśnieniem cie­czy i gazów. Dokonując pomiarów wysokości słu­pa rtęci w ba­ro­met­rze umieszczanym na różnych wysokościach opracował skalę barometru. Wynalazł strzykawkę i prasę hydrauliczną. W matematyce znany jest trójkąt Pascala służący np. do łatwego wyznaczania współ­czyn­ni­ków dwumianów. Trójkątem takim posługiwano się już wcześniej - w Chinach i Persji. Pascal zajmował się również teorią praw­do­po­do­bień­stwa, wprowadził pojęcie wartości o­cze­ki­wa­nej.
1623-1662

Pitagoras

Pitagoras
Grecki matematyk i filozof. Jego nazwisko nosi twierdzenie po­da­ją­ce zależność na dłu­gość boków trójkąta prostokątnego. Znane ono było jednak już wcześniej niezależnie w Chinach, Indiach, Ba­bi­lo­nie a nawet w Grecji. Twierdzenie Pitagorasa nie było poparte o­bli­cze­nia­mi al­geb­ra­icz­ny­mi, których wówczas jeszcze nie znano, ale raczej na pomiarach.
572-497 p.n.e.

Max Planck

Max Planck
Niemiecki fizyk. Zaj­mo­wał się mechaniką kwantową, teorią względ­noś­ci, ter­mo­dy­na­mi­ką, optyką.
1858-1947

Ptolemeusz

Ptolemeusz
Grecki matematyk, a­stro­nom, geograf. U­trwa­lał i udoskonalał błędny, ge­o­cen­trycz­ny pogląd na budowę wszechświata. Sto­so­wał pojęcia długości i szerokości ge­o­gra­ficz­nej. Zajmował się ob­li­cza­niem obwodu Ziemi, ale przejął po swoich poprzednikach błędne założenia, więc jego wyniki były niepoprawne.
100-168

Marian Rejewski

Marian Rejewski
Polski matematyk i kryp­to­log. W ciągu za­led­wie kilku tygodni odkrył spo­sób o­kab­lo­wa­nia nie­miec­kiej ma­szy­ny szyf­ru­ją­cej E­nig­ma. Wraz ze współ­pra­cow­ni­ka­mi Ró­życ­kim i Zy­gal­skim o­pra­co­wa­li techniki poz­wa­la­ją­ce od­czy­ty­wać szyf­ro­gra­my. Nieustannie mo­dy­fi­ko­wa­li metody de­szyf­ra­cji w ślad za zmianami wprowadzanymi w Enigmie. Sukces nie był­by jednak możliwy bez uzyskania na samym po­cząt­ku dodatkowych informacji o kon­struk­cji Enigmy od wywiadu fran­cus­kie­go.
1905-1980

Jan Śniadecki

Jan Śniadecki
Polski astronom, ma­te­ma­tyk, geograf, fi­lo­zof. Skonstruował pier­wszy w Polsce balon. U­pow­szech­niał polską ter­mi­no­lo­gię ma­te­ma­tycz­ną. Jako jeden z pierwszych swoje wy­kła­dy pro­wa­dził po polsku. Inicjator bu­do­wy obserwatorium a­stro­no­micz­nego w Krakowie. Nie dokonał wielkich odkryć, ani nie stworzył odkrywczych teorii. Po prostu pracował na rzecz upowszechnienia i rozwoju nauki polskiej.
1756-1830

Tales z Miletu

Tales z Miletu
Grecki filozof, po­dróż­nik, kupiec. Zajmował się elementami ma­te­ma­ty­ki, fizyki, przyrody, astronomii. Choć to je­mu właśnie przypisuje się twierdzenie Talesa, to istnieje też po­gląd, że przeniósł on jedynie do Europy wiedzę zdo­bytą podczas podróży do Egiptu i Babilonu.
VII/VI w. p.n.e
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!